(31ม.ค.2567)เวลา 13.30 น.
พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ.นม.,นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ ผอ.สำนักช่าง,นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ ผอ.ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง และนายช่างประจำโซน นำคณะสำนักงบประมาณที่ 9 โดยมี นายนุรักษ์ คุณชล ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณที่ 9,นายสรธรรศ คันธมาลา นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ,นายศุภชาติ เจริญวิวัฒนพงษ์ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ,นางสาวรัตน์ศิริ พิศาลสฤษดิกรรม นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ ลงพื้นที่สำรวจถนนสายทาง นม.ถ.121301 บ้านคลองยาง-คลองม่วง ในเขตอำเภอปากช่อง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2568 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ