(25 ม.ค.2567)เวลา 09.30 น.
นายนุรักษ์ คุณชล ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณที่ 9,นายสรธรรศ คันธมาลา นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ,นายศุภชาติ เจริญวิวัฒนพงษ์ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ,นางสาวรัตน์ศิริ พิศาลสฤษดิกรรม นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ ลงพื้นที่สำรวจถนนสายบ้านโนนหมัน,สายตำบลท่าช้าง ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และสายบ้านตาลาด,บ้านหนองอ้ายแหนบ ในเขตอำเภอสีดา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2568 โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ.นม.,นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ ผอ.สำนักช่าง,นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ ผอ.ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง และนายช่างประจำโซน เป็นผู้ดำเนินการให้ข้อมูล

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ