ลุย!!! “นายก หน่อย” เดินหน้าท้าแดด 44 องศา
ส่งมอบถนน 3 สาย พร้อม สะพาน 1 แห่ง
ด้านชาว อ.จักราช แห่ยินดีได้ถนนใหม่ สร้างความปลอดภัยผู้ใช้รถ ใช้ถนน
วันที่ 30 เมษายน 2567 ที่ อำเภอจักราช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่พร้อมด้วย พ.ต.อ. #รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ. ในฐานะกำกับดูแลสำนักช่าง, นายวิสูตร เจริญสันธิ์ ส.อบจ.อ.จักราช ส่งมอบถนน 3 สายทาง และ สะพาน 1 แห่ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. เนื่องจากก่อนหน้านี้ถนนทั้ง 3 สายทาง มีสภาพที่ชำรุดเสียหายอย่างหนัก ส่วนสะพาน ตอม่อได้รับความเสียหายจากกระแสน้ำช่วงฤดูน้ำหลาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการปรับปรุงก่อสร้างอย่างเร่งด่วน นำมาสู่การส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นทางการเพื่อให้ใช้ประโยชน์ด้านการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยที่สุด สำหรับถนนทั้ง 3 สายทาง และ สะพาน 1 แห่ง ได้แก่
📍ถนน อบจ.นม.06203 บ.โคกหนองโสน ม.2 และ ม.3 ต.สีสุก อบจ.นครราชสีมา ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ระยะทาง 889 เมตร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ด้วยงบจ่ายขาดเงินสะสมปี 2566 จำนวน 3,368,000 บาท
📍ถนนรหัสสายทาง นม.ถ.286-02 สาย บ.วังวารี ม.5 ต.สีสุก อ.จักราช เชื่อม บ.โกรกปูน ม. 1 ต.สารภี อ.หนองบุญมาก ดำเนินการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ระยะทาง 1,720 เมตร กว้าง 6 เมตร ด้วยงบจ่ายขาดเงินสะสมปี 2566 จำนวน 6,127,000 บาท
📍ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ.โนนมะนาว ม.4 ต.หินโคน เชื่อม บ.หนองพฤกษ์ ม.9 ต.จักราช ระยะทาง 966 เมตร กว้าง 9 เมตร ตามแบบและมาตรฐานที่ อบจ.กำหนด ด้วยงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2566 จำนวน 4,780,000 บาท
📍การก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.โนนงิ้ว ม.19 ต.หนองพลวง ความยาว 30 เมตร กว้าง 7 เมตร ไม่มีทางเท้า มาตรฐานตามแบบที่ อบจ. กำหนด ด้วยงบจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 7,250,000 บาท
โดยมี ร้อยโท อนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอจักราช, นายไชยย ทองกระโทก นายก อบต.สีสุก, นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก นายก อบต.ศรีละกอ, นายวศิน จิรวัฒธิติ นายก อบต.จักราช, นายสุริยะ เลียนอย่าง นายก อบต.หินโคน , นางศิริพร มูลทองหลาง นายก อบต.หนองพลวง พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร, ฝ่ายสภาฯ, ปลัด อบต., หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ.อ.จักราช, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตัวแทนประชาชน ร่วมรับมอบ
“อ.จักราช ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2566 จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 13,000,000 บาท และ ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 9 โครงการ เป็นเงิน 24,100,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่อไป”

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ