วิสัยทัศน์ Vision


ดิฉัน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างปี พุทธศักราช 2564 – 2567 ไว้ว่า

โคราชโฉมใหม่ คนคุณภาพ ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า เมืองแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจ Mission

สร้างคน สร้างเศรษฐกิจ

สร้างเมืองโคราช

เป้าหมาย Goal


ภายใต้ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดิฉัน ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนา ให้จังหวัดนครราชสีมาเป็น เมืองแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน