สถานศึกษาปลอดภัย รุ่นที่ 5
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ โรงเรียนมัธยมบึงปรือ อ.เทพารักษ์ #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ตามโครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน รุ่นที่ 5 เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยทั้งในและนอกสถานศึกษา สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นไปถ่ายทอดสู่เพื่อนนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้
โดยมี นายบรรดูลย์ พูนรัตนบัณฑิตย์ นายอำเภอเทพารักษ์ พร้อมด้วยนายเสกสรร วิวัฒน์สกุลรัตน์ ส.อบจ.อ.เทพารักษ์, นายเจษฎา พิทยาภรณ์ ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1, นางจีระภา สถิตย์ชนม์ รักษาการ ผอ.รร.มัธยมบึงปรือ ร่วมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ. คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรม
🙏ขอขอบคุณวิทยากรจาก บริษัทเกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด และหจก.อรุณประทุม ไฟร์ ที่มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ