– รายงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป (walk in และ e-service) 2566

, 25/04/2567

– ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2566

, 25/04/2567

– ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต (onlien)

, 25/04/2567

– ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจ (walk in)

, 25/04/2567

– รายงานสถิติการให้บริการศูนย์ดาราศาสตร์ (walk in)

, 07/04/2567

– ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566

, 07/04/2567

– ข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service

, 07/04/2567