สภา อบจ.โคราช เห็นชอบ อนุมัติ 3 เรื่อง
พร้อมให้ฝ่ายบริหาร “ทำทันที”
วันที่ 15 มีนาคม 2567 ที่ ห้องประชุมสภา อบจ.นครราชสีมา เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยฝ่ายสภาประกอบด้วย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. พร้อมรองประธานสภา เลขานุการสภา ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. พร้อมรองนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ. นอกจากนี้ ยังมีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยมีระเบียบวาระการประชุม 4 วาระ ซึ่งระเบียบวาระที่ 3 ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเพื่อพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย (3.1) ขอความเห็นชอบจากสภากรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้ อบจ.นครราชสีมา จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เตรียมผู้ป่วย Pharmahof 1 เครื่อง, เครื่องผลิตอ็อกซิเจน LONGFIAN 1 เครื่อง, คอมพิวเตอร์ Notebook Lenovo 1 เครื่อง, เครื่องให้อ็อกซิเจนแบบไฟฟ้า ขนาด 5 ลิตร 1 เครื่อง และ เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง รวมพัสดุที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้น จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 94,680 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ในสังกัด อบจ.) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 29 คน งดออกเสียง 4 คน
(3.2) ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน 3 ชั้น รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ที่ได้มาตรฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต งบประมาณทั้งสิ้น 8,634,000 บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 32 คน งดออกเสียง 4 คน
(3.3) ขอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อจ่ายเงินคืนให้ อบต.เมืองคง กรณีจำหน่ายฉางเก็บข้าว ขนาด 300 เกวียน จำนวน 1 หลัง จำนวนเงิน 27,000 บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 32 คน งดออกเสียง 4 คน

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ