นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 1
087-4524444

นายอดุลย์ อยู่ยืน
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 2
081-8764025

นายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 3
098-9120930

นายประพจน์  ธรรมประทีป
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 4
081-9994603

นางสาวรัชฎา  ใจกล้า
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 5
086-6483388

นายธีรวีร์ มิตรสูงเนิน
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 6
085-4159895

นางสาวธัญญารัตน์  รัตนชินกร
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 7
087-2429222

นายสรรชัย กาญจนวัฒนา
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 8
094-3655449

นายณัฎฐพัชร์  อนิวัตกูลชัย
ส.อบจ.อำเภอปากช่อง เขต 1
081-9995088

นางสาวนงนุช  เลิศด้วยลาภ
ส.อบจ.อำเภอปากช่อง เขต 2
063-9699223

นายสมพงษ์  เลิศด้วยลาภ
ส.อบจ.อำเภอปากช่อง เขต 3
062-9830344

นางณภัทร์ศรัญญ์ เพศประเสริฐ
ส.อบจ.อำเภอปากช่อง เขต 4
099-3624444

นางนงลักษณ์ บุญวาสนา
ส.อบจ.อำเภอครบุรี เขต 1

 

นายสุชชัพ  ชีระชลสุข
ส.อบจ.อำเภอครบุรี เขต 2
082-8740872

นายทรงกรช  พันธ์เกษม
ส.อบจ.อำเภอปักธงชัย เขต 1
095-4251989

นางสาวนิยะดา วัชรเมฆินทร์
ส.อบจ.อำเภอปักธงชัย เขต 2

 

นายศิริพงศ์  มกรพงศ์
ส.อบจ.อำเภอสีคิ้ว เขต 1
081-2650867

นายเลิศชัย  ธนประศาสน์
ส.อบจ.อำเภอสีคิ้ว เขต 2
081-8798624

นายสถาพร โชติกลาง
ส.อบจ.อำเภอโนนสูง เขต 1
081-9772082

นายสมพร  จินตนามณีรัตน์
ส.อบจ.อำเภอโนนสูง เขต 2
081-7259923

นายเจษฎา  พิทยาภรณ์
ส.อบจ.อำเภอด่านขุนทด เขต 1
095-6148628

นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์
ส.อบจ.อำเภอด่านขุนทด เขต 2
081-7907139

นายสมบูรณ์  นิยมไร่
ส.อบจ.อำเภอพิมาย เขต 1
093-3208882

นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร
ส.อบจ.อำเภอพิมาย เขต 2
090-4965415

นางพัชราวรรณ นรากิจพงศ์
ส.อบจ.อำเภอแก้งสนามนาง
086-8734244

นางภัทริกา มากเมือง
ส.อบจ.อำเภอขามทะเลสอ
081-9304123

นายชวาล พัฒนกำชัย
ส.อบจ.อำเภอขามสะแกแสง
084-9588822

นายนพวิทย์  ควรขุนทด
ส.อบจ.อำเภอคง
091-3355668

นายวิสูตร  เจริญสันธิ์
ส.อบจ.อำเภอจักราช
085-2012120

นางนารดา  อึ้งสวัสดิ์
ส.อบจ.อำเภอชุมพวง
096-5919928

นายซ้าย  ผลกระโทก
ส.อบจ.อำเภอโชคชัย
081-8774767

นายเสกสรร  วิวัฒน์สกุลรัตน์
ส.อบจ.อำเภอเทพารักษ์
089-0872707

นางพีระดา  บูรณะบัญญัติ
ส.อบจ.อำเภอโนนแดง
085-1288088

นายสุรศักดิ์  ตันติสวัสดิ์
ส.อบจ.อำเภอโนนไทย
081-8791122

นางสาวจุฑาสัณห์   ตั้งตรีวีระกุล
ส.อบจ.อำเภอบัวลาย
081-7906108

นายพิทักษ์พงษ์  ศิริศักดิ์
ส.อบจ.อำเภอบัวใหญ่
089-2823888

นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ
ส.อบจ.อำเภอบ้านเหลื่อม
081-9661911

นายราเมศ  เรืองธนานุรักษ์
ส.อบจ.อำเภอประทาย
081-3903908

นางอิสริยา พนัสอัมพร
ส.อบจ.อำเภอพระทองคำ

 

นายประเวทย์ ชุมสงฆ์
ส.อบจ.อำเภอเมืองยาง
063-5365888

นายพิชิต  พงษ์พัฒนเจริญ
ส.อบจ.อำเภอลำทะเมนชัย

 

นายชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล
ส.อบจ.อำเภอวังน้ำเขียว
089-8447879

นายศิริพิพัฒน์  ประจิตร
ส.อบจ.อำเภอสีดา
089-3599334

นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์
ส.อบจ.อำเภอสูงเนิน
091-8141616

นายสมชาย  แพทย์เมืองจันทร์
ส.อบจ.อำเภอเสิงสาง
082-9925389

นายสมบัติ  ศรีจันทร์รัตน์
ส.อบจ.อำเภอหนองบุญมาก
084-2893691

นายสมศักดิ์  ไตรศักดิ์
ส.อบจ.อำเภอห้วยแถลง
085-7779272

นายชาคริต  ทิศกลาง
ส.อบจ.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
089-7176637