นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เบอร์โทร : 091-8141616

นายสมพร จินตนามณีรัตน์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 1
เบอร์โทร : 081-7259923

นายศิริพงศ์ มกรพงศ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่ 2
เบอร์โทร : 081-2650867

นายณัฎฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เบอร์โทร : 081-9995088

นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 1
เบอร์โทร : 087-4524444

นายอดุลย์ อยู่ยืน
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 2
เบอร์โทร : 081-8764025

นายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 3
เบอร์โทร : 098-9120930

นายประพจน์ ธรรมประทีป
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 4
เบอร์โทร : 081-9994603

นางสาวรัชฎา ใจกล้า
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 5
เบอร์โทร : 086-6483388

นายธีรวีร์ มิตรสูงเนิน
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 6
เบอร์โทร : 085-4159895

นางสาวธัญญารัตน์ รัตนชินกร
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 7
เบอร์โทร : 087-2429222

นายสรรชัย กาญจนวัฒนา
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 8
เบอร์โทร : 094-3655449

นายณัฎฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย 
ส.อบจ.อำเภอปากช่อง เขต 1
เบอร์โทร : 081-9995088

นางสาวนงนุช เลิศด้วยลาภ
ส.อบจ.อำเภอปากช่อง เขต 2
เบอร์โทร : 063-9699223

นายสมพงษ์ เลิศด้วยลาภ
ส.อบจ.อำเภอปากช่อง เขต 3
เบอร์โทร : 062-9830344

นางณภัทร์ศรัญญ์ เพศประเสริฐ
ส.อบจ.อำเภอปากช่อง เขต 4
เบอร์โทร : 099-3624444

นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์
ส.อบจ.อำเภอครบุรี เขต 1
เบอร์โทร : 091-0206641

นายสุชชัพ ชีระชลสุข
ส.อบจ.อำเภอครบุรี เขต 2
เบอร์โทร : 082-8740872

นายทรงกรช พันธ์เกษม
ส.อบจ.อำเภอปักธงชัย เขต 1
เบอร์โทร : 095-4251989

นายพรเทพ ศิริโรจนกุล
ส.อบจ.อำเภอปักธงชัย เขต 2
เบอร์โทร : 089-2396456

นายศิริพงศ์ มกรพงศ์
ส.อบจ.อำเภอสีคิ้ว เขต 1
เบอร์โทร : 081-2650867

นายเลิศชัย ธนประศาสน์
ส.อบจ.อำเภอสีคิ้ว เขต 2
เบอร์โทร : 081-8798624

นายสถาพร โชติกลาง
ส.อบจ.อำเภอโนนสูง เขต 1
เบอร์โทร : 081-9772082

นายสมพร จินตนามณีรัตน์
ส.อบจ.อำเภอโนนสูง เขต 2
เบอร์โทร : 081-7259923

นายเจษฎา พิทยาภรณ์
ส.อบจ.อำเภอด่านขุนทด เขต 1
เบอร์โทร : 095-6148628

นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์
ส.อบจ.อำเภอด่านขุนทด เขต 2
เบอร์โทร : 081-7907139

นายสมบูรณ์ นิยมไร่
ส.อบจ.อำเภอพิมาย เขต 1
เบอร์โทร : 093-3208882

นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร
ส.อบจ.อำเภอพิมาย เขต 2
เบอร์โทร : 090-4965415

นางพัชราวรรณ นรากิจพงศ
ส.อบจ.อำเภอแก้งสนามนาง
เบอร์โทร : 086-8734244

นางสุพัตรา มากเมือง
ส.อบจ.อำเภอขามทะเลสอ
เบอร์โทร : 081-9304123

นายชวาล พัฒนกำชัย
ส.อบจ.อำเภอขามสะแกแสง
เบอร์โทร : 084-9588822

นายนพวิทย์ ควรขุนทด
ส.อบจ.อำเภอคง
เบอร์โทร : 091-3355668

นายวิสูตร เจริญสันธิ์
ส.อบจ.อำเภอจักราช
เบอร์โทร : 085-2012120

นางนารดา อึ้งสวัสดิ์
ส.อบจ.อำเภอชุมพวง
เบอร์โทร : 096-5919928

นายซ้าย ผลกระโทก
ส.อบจ.อำเภอโชคชัย
เบอร์โทร : 081-8774767

นายเสกสรร วิวัฒน์สกุลรัตน์
ส.อบจ.อำเภอเทพารักษ์
เบอร์โทร : 089-0872707

นางพีระดา บูรณะบัญญัติ
ส.อบจ.อำเภอโนนแดง
เบอร์โทร : 085-1288088

นายสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์
ส.อบจ.อำเภอโนนไทย
เบอร์โทร : 081-8791122

นางสาวจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล
ส.อบจ.อำเภอบัวลาย
เบอร์โทร : 081-7906108

นายพิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์
ส.อบจ.อำเภอบัวใหญ่
เบอร์โทร : 089-2823888

นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ
ส.อบจ.อำเภอบ้านเหลื่อม
เบอร์โทร : 081-9661911

นายราเมศ เรืองธนานุรักษ์
ส.อบจ.อำเภอประทาย
เบอร์โทร : 081-3903908

นายไพฑูรย์ เพ็ญจันทร
ส.อบจ.อำเภอพระทองคำ
เบอร์โทร : 092-3723337

นายประเวทย์ ชุมสงฆ์
ส.อบจ.อำเภอเมืองยาง
เบอร์โทร : 063-5365888

นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข
ส.อบจ.อำเภอลำทะเมนชัย
เบอร์โทร : 063-1978282

นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล
ส.อบจ.อำเภอวังน้ำเขียว
เบอร์โทร : 089-8447879

นายศิริพิพัฒน์ ประจิตร
ส.อบจ.อำเภอสีดา
เบอร์โทร : 098-3599334

นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์
ส.อบจ.อำเภอสูงเนิน
เบอร์โทร : 091-8141616

นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์
ส.อบจ.อำเภอเสิงสาง
เบอร์โทร : 082-9925389

นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์
ส.อบจ.อำเภอหนองบุญมาก
เบอร์โทร : 084-2893691

นายสมศักดิ์ ไตรศักดิ์
ส.อบจ.อำเภอห้วยแถลง
เบอร์โทร : 085-7779272

นายชาคริต ทิศกลาง
ส.อบจ.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทร : 089-7176637