ประจำปีงบประมาณ 2563

 1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562
 2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562
 3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562
 4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563
 5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563
 6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563
 7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563
 8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563
 9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563
 10. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฏาคม 2563
 11. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563
 12. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน2563