สร้างอาชีพผู้สูงวัย
มีรายได้เสริม มีความสุข
วันที่ 17 มกราคม 2567 ที่หอประชุมอำเภอแก้งสนามนาง #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมการส่งเสริมอาชีพผู้สูงวัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลมีรายได้เสริม และสามารถร่วมกิจกรรมทางสังคมได้อย่างมีความสุข
โดยมีนายดารนัย การนอก ปลัดอาวุโส อ.แก้งสนามนาง พร้อมด้วยนางพัชราวรรณ นรากิจพงศ์ ส.อบจ.อ.แก้งสนามนาง, นายสมเกียรติ ภักดีนอก สาธารณสุขอำเภอ, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, ผอ.รพ.สต., ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ และประชาชน เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ