สอนเพาะ “ต้นตาลโตนด” สุดยอดอาชีพท้องถิ่นโนนไทย
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่3 บ้านมะเกลือ ต.มะค่า อ.โนนไทย อบจ.นครราชสีมา กองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น “ตาลโตนด…โนนไทย” โดย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้อนุมัติงบประมาณต่อยอดโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มีอาชีพทางเลือก นำมาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ จากการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด โดยมุ่งหวังจะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมอนุรักษ์และสืบสาน ให้ตาลโตนดได้อยู่คู่กับชาว อ.โนนไทยไปตลอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากตาลโตนด การสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพในท้องถิ่นต่อไป
โดย ครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ 3 #นายพัฒฑิพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพาะต้นตาล ได้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ และผู้เกี่ยวข้องกับตาลโตนดในพื้นที่ อ.โนนไทย ขอขอบคุณ นายสมศักดิ์ นิลภา ปธ.ชมรมคนรักษ์ตาลโตนดโนนไทย วิทยากรสาธิตและให้ความรู้ตลอดการอบรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ