สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข
วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พบปะให้กำลังใจ ผู้สูงอายุที่เข้าอบรม “ปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ” เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข รวมถึงให้ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่มีสุขภาพจิตที่ดี มีสติในการแก้ไขปัญหาอันจะก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ที่สำคัญเป็นการบำบัดและดูแลทางด้านจิตใจ เพราะกิจกรรมจะเน้นให้ผู้สูงอายุรับฟังการบรรยายธรรม “ธรรมชาติของชีวิต” และ “การปรับใช้ธรรมะในชีวิตประจำวัน” โดยพระวิทยากร พระอาจารย์สมยศ คำดี แม่ชีอาริยา สาวิกาโพธิ์ และ นางกุลยา หมดจด จากศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมะชาติวังน้ำเขียว วัดสัมปัตตะวนาราม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ