“สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า”
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ สถานสงเคราะห์คนชราธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษา เพื่อให้ผู้สูงอายุภายในสถานสงเคราะห์ฯ และเจ้าหน้าที่ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน ลดความตึงเครียด ความวิตกกังวล ซึ่งทำให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้น โดยมีการมุ่งเน้นให้คุณตา-คุณยาย ได้รับความผ่อนคลายจากกิจกรรมต่างๆ และการเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่าในยุค Thailand 4.0
โดยมี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., นางณิชาสุธนี นกนอก หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วม
🙏ขอขอบคุณวิทยากร นายรุ่งโรจน์ วรชมพู ที่มาให้ความรู้ตลอดการอบรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ