ส่งมอบถนนดี “บ.เมืองยาง – บ.กระเบื้องนอก”
วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ที่ อ.เมืองยาง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานในพิธี ส่งมอบถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบจ.นม.27302 บ.เมืองยาง – บ้านกระเบื้องนอก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,141 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ใช้งบประมาณก่อสร้างด้วยเงินสะสม อบจ.นครราชสีมา ปี 2566 จำนวน 4,950,000 บาท ซึ่งก่อนหน้านี้ถนนสายดังกล่าวมีสภาพชำรุด เสียหายอย่างหนักตลอดทั้งสาย แต่ ณ ปัจจุบัน อบจ.นครราชสีมา ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จภายใต้มาตรฐานของ อบจ.นครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., นางพรรณิภา อะทะยศ นายอำเภอเมืองยาง, น.ส.ปิยะนุช ยินดีสุข สส.นครราชสีมา เขต 7, นายประเวทย์ ชุมสงฆ์ ส.อบจ.อ.เมืองยาง, นางนารดา อึ้งสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.ชุมพวง, นายพิชิต พงษ์พัฒนเจริญ ส.อบจ.อ.ลำทะเมนชัย, นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ ผอ.สำนักช่าง, นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ ผอ.ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ – นายช่างผู้ควบคุมงาน, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด อบจ., เจ้าหน้าที่สำนักช่าง, เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ, อสม. และ ประชาชน ร่วมพิธี
สำหรับ อ.เมืองยาง มีถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.นครราชสีมา จำนวน 4 สายทาง ระยะทางรวม 26 กม. และได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระหว่างปีงบประมาณ 2565 – 2567 จำนวน 11 โครงการ เป็นเงิน 54,231,000 บาท

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ