ส่งมอบถนน อ.เมืองนครราชสีมา
วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ อ.เมืองนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดถนน สาย อบจ.นม.01205 บ้านหนองพลวงใหญ่ – บ้านหนองบัวศาลา ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 2,850 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 22,800.00 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด ซึ่งถนนสภาพเดิมเป็นหลุมบ่อ ขรุขระ เกิดปัญหาในการสัญจรคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดในพื้นที่ วันนี้ อบจ.นครราชสีมา ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวนเงิน 7,840,000 บาท
โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., นายเรืองฤทธิ์ รวิยะวงศ์ เลขานุการนายก อบจ., นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม ส.อบจ.อ.เมือง เขต 1, นางสาวรัชฎา ใจกล้า ส.อบจ.อ.เมือง เขต 5, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมด้วย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชน เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ