ส่งมอบบ้าน ส่งความห่วงใย
บ้าน 9 หลัง อำเภอหนองบุญมาก
วันที่ 10 ตุลาคม 2566 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก เยี่ยมให้กำลังใจ และส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.นครราชสีมา จำนวน 9 หลัง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
โดยมี นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอหนองบุญมาก,นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล ส.ส. จ.นครราชสีมา เขต11 ,นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ. อ.หนองบุญมาก,นส.นันท์นภัส แนมขุนทด หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ ,หัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น,ผู้ใหญ่บ้าน,กำนัน, ผอ.รพ.สต.,เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน และพี่น้อง อสม. ในพื้นที่ร่วมส่งมอบบ้าน
#จุดที่1 ทต.แหลมทอง โดยมีนางบุญสิริ บันดาลสิน ผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่2 ทต.หัวนาแรต โดยมี นายสายันต์ เกาะจอหอ ผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่3 อบต.หนองไม้ไผ่ โดยมี นายสิงโต จงจอหอ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่4 อบต.ลุงเขว้า โดยมี นางสาวประทุม โสพะเนาว์ ผู้พิการทางการทางสติปัญญา เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่5 อบต.สารภี โดยมีนางสาวบุญเย็น เที่ยงกระโทก ผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่6 อบต.บ้านใหม่ โดยมี นายเลียง ค่าไธสง ผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่7 อบต.ไทยเจริญ โดยมี นายวินัย ใจสื่อ ผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่8 อบต.หนองบุนนาก โดยมี นางสาวสังเวียน จันทร์ไทย ผู้สูงอายุ เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่9 อบต.หนองตะไก้ โดยมี นางจัด ศิริรัตน์ ผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้รับมอบ

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ