ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 14 มกราคม 2567 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพ กิจกรรมที่ 1 การอบรมหลักสูตรการปรับปรุงดิน สำหรับการปลูกมันสำปะหลัง โดยใช้ของเหลือจากอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง เพื่อแก้ไขปัญหาการปรับปรุงดิน การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคและแมลงให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา สามารถประยุกต์ใช้ให้มันสำปะหลังมีผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งมีเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เข้ารับการอบรมจำนวน 400 คน
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ., นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง, สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
🙏🏻ขอขอบคุณวิทยากร ผศ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ อดีตอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ที่มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ