วันที่ 7 พฤษภาคม 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ ส่วนช่างสุขาภิบาล นำเครื่องจักรลงพื้นที่ บ้านขาม ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อกำจัดวัชพืชและขุดลอกคลอง (วันที่2)

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ