วันที่ 24 เมษายน 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ ส่วนสุขาภิบาล นำเครื่องจักรลงพื้นที่บ้านซาด อบต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา เพื่อขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช (วันที่3)

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ