ส.อบจ.โคราช พร้อมใจยกมือเห็นชอบ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณปี 67
หวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ รร.เซนเตอร์ พ้อยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช สภา อบจ.นครราชสีมา เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 มีระเบียบวาระการประชุม 5 วาระ โดยฝ่ายสภาประกอบด้วย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. พร้อมรองประธานสภา เลขานุการสภา ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. พร้อมรองนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.41 คน จากจำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งสิ้น 48 คน นอกจากนี้ ยังมีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมที่ 1ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ต่อด้วยระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม และวาระที่ 3 เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี (3.1) สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 (45) วัน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การประชุมครั้งต่อไปเป็นวันที่ 1 สิงหาคม 2567 (3.2) สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2568 (45) ยัน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การประชุมครั้งต่อไปเป็นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568
จากนั้นการประชุมดำเนินมาจนถึงระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา (4.1) ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้ อบจ.นครราชสีมา เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการใน รพ.สต. และ โรงเรียน ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา โดยที่ประชุมจำนวน 38 คน มีมติเห็นชอบ 34 คน งดออกเสียง 4 คน (4.2) ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงบัญชีครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ รพ.สต.ในสังกัดฯ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 59,899,689 บาท มติที่ประชุมจำนวน 42 คน เห็นชอบ 38 คน งดออกเสียง 4 คน (4.3) ญัตติเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(ตั้งจ่ายรายการใหม่) เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ จำนวน 21 รายการ ที่ประชุมจำนวน 39 คน เห็นชอบ 35 งดออกเสียง 4 คน (4.4) ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีกันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน 4 รายการ ที่ประชุมจำนวน 41 คน เห็นชอบ 37 คน งดออกเสียง 4 คน และ (4.5) ญัตติเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 6 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 4,095,875 บาท ที่ประชุมจำนวน 40 คน เห็นชอบ 36 คน และ งดออกเสียง 4 คน

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ