การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
 1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานขรก อบจ. ปี 65
 3. หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก.
 4. หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนครู
 5. ประกาศ ก.จ.จ.นม.เรื่อง การให้ออกจากราชการ 2558
 6. ประกาศ ก.จ.จ.นม.เรื่อง การสอบสวน การลงโทษทางวินัย 2558
 7. ประกาศ ก.จ.จ.นม.เรื่อง การอุทธรณ์ เเละการร้องทุกข์ 2558
 8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของขรก.ปี63 ครั้งที่ 2
 9. กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประกาศ ก.จ.จ.
 10. บันทึกส่ง
การบรรจุและแต่งตั้ง
 1. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
การประเมินผล
 1. หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนา
การพัฒนาบุคลากร
 1. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 2. แผนการพัฒนาข้าราชการรอบจ.3ปี
 3. หลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศ
การสรรหาและคัดเลือก
 1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
 2. ว230 การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
 3. ว1861 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 3 ฉบับ
 4. หลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน 2560