การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
 1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานขรก อบจ. ปี 66
 3. หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก.
 4. หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนครู
 5. ประกาศ ก.จ.จ.นม.เรื่อง การให้ออกจากราชการ 2558
 6. ประกาศ ก.จ.จ.นม.เรื่อง การสอบสวน การลงโทษทางวินัย 2558
 7. ประกาศ ก.จ.จ.นม.เรื่อง การอุทธรณ์ เเละการร้องทุกข์ 2558
 8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของขรก.ปี63 ครั้งที่ 2
 9. กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประกาศ ก.จ.จ.
 10. บันทึกส่ง
การบรรจุและแต่งตั้ง
 1. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
การประเมินผล
 1. หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนา
 2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
การพัฒนาบุคลากร
 1. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 2. แผนการพัฒนาข้าราชการ อบจ.3ปี
 3. หลักเกณฑ์พัฒนาข้าราชการ
 4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล อบจ.นม
 5. หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของ อบจ.นม.(ฉบับที่ 9 )
 6. หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล อบจ.นม.(ฉบับที 16 )
 7. หลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศ
 8. หลักเกณฑ์การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
 9. หลักเกณฑ์การกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขึ้นเงินเดือน ค่าจ้าง
 10. หลักเกณฑ์(เงินเดือนปลัดระดับสูง)
 11. พรบ.เงินเดือนครูฯ
การสรรหาและคัดเลือก
 1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
 2. ว230 การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
 3. ว1861 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 3 ฉบับ
 4. หลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน 2560