อบจ.โคราช ดึง แกนนำสุขภาพ – อสม.
ร่วมภารกิจพิชิตหลักสูตร “70 ชั่วโมง”
ติวเข้มด้านการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ที่ รร.ซิตี้พาร์ค โคราช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานเปิดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 70 ชั่วโมง) ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สังกัด อบจ. 182 แห่ง, ผู้ดูแลผู้สูงอายุจากแกนนำสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.), เจ้าหน้าที่บ้านพักคนชรา สังกัด อบจ. จำนวน 2 แห่ง ใช้เวลาในการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ทั้งสิ้น 70 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 13 – 24 พฤษภาคม รวมระยะเวลา 10 วัน 5 คืน เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ “Care Giver” มีความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ และปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่ง จ.นครราชสีมา พบว่ามีประชากรผู้สูงอายุ จำนวน 530,795 คน หรือ 20.25 % ของประชากรในจังหวัด พร้อมกันนี้ นายก อบจ. ได้มอบนโยบายด้านการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ การพัฒนาสมรรถนะ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมถึงการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิให้เข้มแข็ง รองรับระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในท้องถิ่นและชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โดยมี ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.นม., ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี หน.กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา, นางมาลิณี ฝ่ายเคณา หน.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.นม., นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผอ.กองสาธารณสุข, นายวิกร วัฒนะดิฐ หน.กลุ่มงาน รพ.สต., ประธานกลุ่มพื้นที่สุขภาพ, เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เข้าร่วม
การจัดอบรมครั้งนี้ กองสาธารณสุข อบจ.นครราชสีมา ได้นำหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาใช้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ประกอบด้วย การบรรยายสถานการณ์ผู้สูงอายุและการจัดการดูแลผู้สูงอายุ, การประเมินความสามารถในชีวิตประจำวัน (ADL), การกายภาพบำบัด, ระบบการดูแลระยะยาว, โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการดูแลที่สำคัญ, การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม, การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก, สิทธิและสวัสดิการ, การคัดกรอง 9 ด้านและการใช้สมุดบันทึกสุขภาพ, คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของ Care giver และระบบการขึ้นทะเบียน, การใช้ยาในผู้สูงอายุ, โภชนาการ, การดูแลระยะท้ายแบบประคับประคอง, การส่งเสริมสุขภาพจิต จัดการความเครียด, การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น, การประสานส่งต่อและการช่วยเหลือในผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยวิทยากรจาก ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่อนุเคราะห์ความรู้ตลอดการอบรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ