อบจ.โคราช ติวเข้ม Admin และ User
สู่ระบบ “Big Data” เพื่อการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ
วันที่ 21 ตุลาคม 2566 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ด้านการศึกษา (Big Data) และระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (Learning Management System) สำหรับครู และบุคลากรที่ดูแลระบบ (Administrator Workshop) ซี่งทาง อบจ.นครราชสีมา ได้จัดทำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ด้านการศึกษา (Big Data) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน และอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ดูแลระบบในการบริหารจัดการข้อมูลเข้าสู่ระบบ
สอดคล้องกับนโยบายของ อบจ.นครราชสีมา ในการมุ่งพัฒนาองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรในการอบรมฯ ประกอบด้วย
หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ด้านการศึกษา (Big Data) ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (Learning Management System) สำหรับครูและบุคลากรที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Administrator Workshop)
หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ด้านการศึกษา (Big Data) และระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (Learning Management System) สำหรับครูและบุคลากรที่เป็นผู้ใช้งานและเครื่องมือผู้สอน (User Workshop)
“การนำระบบ Big data เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาของ อบจ.นครราชสีมา เพื่อผลักดันการดำเนินงานขององค์กรให้มีคุณภาพ ความสะดวกถูกต้องและรวดเร็ว อีกทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา จะได้มีนวัตกรรมที่ดีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาหลากหลายรูปแบบแก่นักเรียน ขณะนี้ สำนักการศึกษาฯ ได้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ Hardware และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครือข่าย Server เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการพัฒนา Peopleware ซึ่งเป็นการอบรมบุคลากรให้มีแนวทางในการใช้งานระบบที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทางการปฏิรูปการศึกษา โดยให้สามารถใช้งานและบริหารงานฐานข้อมูลในระบบได้ มั่นใจว่าภายหลังการอบรมแล้วเสร็จ จะสามารถทดลองใช้ระบบอย่างเต็มรูปแบบได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอน”

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ