อบจ.โคราช ประชุม คกก.พัฒนา อบจ.นม.
และประชาคม อบจ.สัดส่วนระดับจังหวัด
พร้อมขอมติ ร่างแผนฯ ปี 66-70 เพิ่มเติม!!
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ รร.เซ็นเตอร์ พ้อยต์ เทอร์มินอล 21 พ.ต.อ.#รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.นครราชสีมา และประชาคม อบจ. สัดส่วนระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบ
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ทั้งนี้เมื่อผ่านคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อย ทางนายก อบจ. จะได้ประกาศใช้แผนฉบับนี้ต่อไป

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ