อบจ.โคราช พร้อม!! ร่วม 3 พี่น้องท้องถิ่น
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
“GIS KORAT PAO DATA CENTER”
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ รร.เซ็นทารา โคราช #พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานในงานสัมมนาการขับเคลื่อนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ “GIS KORAT PAO DATA CENTER” เชิงปฏิบัติการ สำรวจจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้ง 333 แห่งใน จ.นครราชสีมา แบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการสำรวจจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อพื้นฐาน ด้วยอากาศยานไร้คนขับ อีกทั้งให้ อปท.สามารถจัดเก็บข้อมูลและแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ ให้ระบบฐานข้อมูลมีความละเอียดและเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ อบจ.นครราชสีมา พร้อมให้การสนับสนุนด้านความรู้และวิชาการในการจัดทำข้อมูล และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับสูง เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันนำไปสู่การบูรณาการพัฒนาข้อมูลเชิงพื้นที่และขยายประโยชน์จากการใช้ข้อมูล เพื่อจัดการพื้นที่และชุมชนในเขต จ.นครราชสีมาอย่างเป็นระบบ
ขอบคุณวิทยากร รศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ พร้อมคณะ ที่มามอบความรู้ในงานสัมมนา ครั้งนี้
โดยมี นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ ผอ.สำนักช่าง อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักช่าง รวมถึงบุคลากร อบจ. ที่เกี่ยวข้อง และ ผู้แทนจาก อปท. 333 แห่ง เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ