อบจ.โคราช ร่วมขับเคลื่อน 4 นโยบาย
ผลักดันคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการระดับจังหวัด
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยนายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ. ร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการในระดับจังหวัด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง จังหวัดนครราชสีมา, อบจ.นครราชสีมา, สสจ.นครราชสีมา และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเดินหน้าพัฒนา 4 นโยบาย ได้แก่ โครงการสร้างมนุษย์ที่มีคุณภาพ พัฒนาระดับสติปัญญา เด็ก 6 เดือน – 1 ปี, โครงการชาวโคราชลดเสี่ยงเลี่ยงเบาหวาน นับคาร์บได้, โครงการ “1 ชีวิตที่จากไป สู่ชีวิตที่ดำรงอยู่” โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นมาประกอบในพวงหรีด และโครงการส่งต่อความรัก มอบตุ๊กตาและของเล่นให้น้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล
อบจ.นครราชสีมา พร้อมที่จะให้การสนับสนุน และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนทุกๆ นโยบายด้านการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการทุกภาคส่วนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย นพ.สุผล ตติยนันทพร นพ.สสจ., หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ