อบจ.โคราช เคาะงบ 5 ล้านบาท
เล็ง นร.ในสังกัด และ นอกสังกัด รับทุนยากจน – ด้อยโอกาส
ล็อตแรก 2.5 ล้านบาท เด็กเข้าเกณฑ์ 1,250 คน!!
อบจ.โคราช ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา โดย “ดร.ยลดาฯ” นายก อบจ. ที่เล็งเห็นการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ “ทุนการศึกษา” ก็เช่นกัน!! พร้อม เดินหน้าต่อเนื่อง จัดสรรงบ 2.5 ล้านบาท เป็นทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจำเป็นในการศึกษา แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส 1,250 คน หวังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว
วันที่ 4 เมษายน 2567 ที่ หอประชุม รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสของ อบจ.นครราชสีมา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสูงขึ้น อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดย อบจ. ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 จำนวนเงิน 5,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) การให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสของ อบจ.นครราชสีมา จำนวน 2,500,000 บาท, (2) ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสของ อบจ. แบบไม่ต่อเนื่อง จำนวน 1,822,000 บาท และ (3) ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสของ อบจ.นครราชสีมา แบบต่อเนื่องในสาขาที่ขาดแคลน จำนวน 528,000 บาท
อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้นับเป็นส่วนที่ (1) การให้ความช่วยเหลือนักเรียนฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดฯ อบจ.นครราชสีมา จำนวน 1,164 คน และ โรงเรียนนอกสังกัดฯ จำนวน 86 ทุน รวม 1,250 คน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 2,500,000 บาท
โดยมี นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา พร้อม สมาชิกสภา อบจ., นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ., นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษาฯ, ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ในสังกัด อบจ.และนอกสังกัด รวมถึง คณะครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ