“อบจ.โคราช” แจงงบรายจ่ายปี’ 67 ต่อ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 67
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครรราชสีมา พร้อมด้วย นายเรืองฤทธิ์ รวิยะวงศ์ เลขานุการนายกอบจ., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ., นายชัยเกียรติ เกษตรบัวทอง ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, นางนิภา แขนรัมย์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.นครราชสีมา) ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และ เทศบาลเมือง) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)
โดย จ.นครราชสีมา มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมชี้แจง ประกอบด้วย อบจ.นครราชสีมา, ทน.นครราชสีมา, ทม.เมืองบัวใหญ่, ทม.เมืองปัก, ทม.ปากช่อง และ ทม.สีคิ้ว เพื่อสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายปี 2567 ทั้งนี้ ในส่วนของ อบจ.นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2567 ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 2,232,567,000 บาท และ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 55,340,000 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,287,907,700 บาท

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ