“อบจ. ใส่ใจ การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ที่โรงแรมรายาแกรนด์ นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุน “โรงเรียนต้นแบบคาร์บอนต่ำและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ให้แก่คณะผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสังกัด อบจ. ทั้ง 58 แห่ง เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อบจ.จึงมุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนเป็นสถานที่ “คาร์บอนต่ำ” (Low Carbon School) ซึ่งเป็นการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาภาวะโลกร้อน สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยที่ต้องการให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน
โดยมี พ.ต.อ รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ.,นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.,นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ ผอ.สำนักช่าง, พร้อม คณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ