อบจ.ไปต่อ “รุ่นที่ 3” ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลากร
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ สถานปฏิบัติธรรม บ้านธรรมะชาติ อ.วังน้ำเขียว #นายพัฒฑิพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อคุณภาพการปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตบุคลากรในสังกัด อบจ.นครราชสีมา รุ่นที่ 3 เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดฯ มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างให้บุคลากรเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นเข็มทิศนำชีวิต ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
การอบรมฯ รุ่นที่ 3 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2567 เน้นการบรรยายเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการปฏิบัติงานตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนา การฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน และการนำไปสู่ความสำเร็จในงาน ที่สำคัญผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำหลักธรรมคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข โดย อาจารย์กุลยา หมดจด รับหน้าที่วิทยากรตลอดระยะเวลาการอบรม
โดยมี พระอาจารย์สมยศ ติสฺสวํโส ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ และ อาจารย์กุลยา หมดจด รับหน้าที่เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ