อบรมพัฒนาศักยภาพประชาชนศาสตร์พระราชา รุ่น 1
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ โรงแรมซิตี้พาร์ค อ.เมืองนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา การอบรมพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 เพื่อให้ประชาชนได้มีความ รู้ความเข้าใจ และสามารถนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ โดยมีนายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน “การนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์” อาทิ การแปรรูปสินค้าชุมชน และ การเกษตรสมัยใหม่
นำโดยนายก้องเกียรติ วงศ์นิยม ส.อบจ.อ.เมือง เขต 1. พร้อมด้วย นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. และประชาชน เข้าร่วมการอบรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ