อบรมเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วม
ให้สตรีและประชาชน รุ่นที่ 1
วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ที่ โรงแรมปัญจดารา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการเสริมพลังเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตให้สตรีและประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 1 จำนวน 16 อำเภอ โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มของสตรี และการพัฒนาศักยภาพของสตรีให้เกิดความเข้มแข็ง และสามารถเป็นผู้นำของสตรีในพื้นที่ได้เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในชุมชนต่อไป
โดยมี น.ส.จุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล ส.อบจ.อ.บัวลาย, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย ประธานกลุ่มสตรี ทั้ง 16 อำเภอ และเจ้าหน้าที่
🙏ขอขอบคุณ ภญ.ประภัสสร คณะรัฐ ผอ.รพ.บัวลาย พร้อมคณะ ที่ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ