อบรมเพิ่มศักยภาพ ทักษะการผลิต และซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะการผลิต และซ่อมแซมกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในงานเชื่อมซ่อมบำรุงอลูมิเนียมและเหล็กกล้าไร้สนิม” เพื่อเพิ่มทักษะด้านการผลิต ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ให้สามารถนำวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน องค์กร และช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ ใน จ.นครราชสีมา ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
โดยมี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.นครราชสีมา, รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิชาชีพและการจัดหารายได้ มทร.อีสาน, รพ.สต.หนองมะนาว, วิทยากร, อาจารย์และนักศึกษา มทร.อีสาน เข้าร่วม