อบรม ว.PA รุ่นที่ 4
วันที่ 25 เมษายน 2567 ที่ โรงแรมสตาเวลบาหลี โคราช
#นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา (ว. PA) สู่ห้องเรียนและสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 4 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ฝึกการเขียนได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามตัวชี้วัด สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
โดยมี นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ., นายอาคม หาญสงคราม คณะที่ปรึกษานายกด้านการศึกษา, นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และคณะครูในสังกัดฯ ร่วมอบรม
🙏ขอขอบคุณ นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน พร้อมด้วยอดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ และะคณะครูชำนาญการ ที่มาถ่ายทอดความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ