อบรม ว.PA รุ่น 2
วันที่ 6 เมษายน 2567 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ว. PA) สู่ห้องเรียนและสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 2 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ฝึกการเขียนได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามตัวชี้วัด สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
โดยมี นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ., นายอาคม หาญสงคราม คณะที่ปรึกษานายก อบจ., นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษาฯ, นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่, หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครูในสังกัดฯ ร่วมอบรม
🙏ขอขอบคุณนายเทพสุริยา สะอาด ผอ.กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทท้องถิ่น พร้อมด้วยอดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ และคณะครูชำนาญการ ที่มาถ่ายทอดความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ