อปท.โคราช 334 แห่ง รับนโยบายจังหวัด
สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา
เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่ โคราชฮอลล์ 2 ชั้น 4 เซ็นทรัล โคราช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ในเขต จ.นครราชสีมา เพื่อรับนโยบาย 4 หลักปฏิบัติราชการ “บริการ พัฒนา นโยบายแก้ปัญหา และ นโยบายรักษากฎหมายและอำนวยความเป็นธรรม” ของนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำมาปฏบัติอย่างเคร่งครัด ในโอกาสนี้ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องท้องถิ่น เทศบาล และ อบต. ทั้ง 333 แห่ง ด้านการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านการศึกษา รวมถึงการพัฒนาเมืองโคราชในทุกมิติ ที่สำคัญ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หากมีโครงการใดที่เกินศักยภาพให้ท้องถิ่นประสานแผนเข้ามา และ อบจ. จะได้จัดสรรงบประมาณลงไปดำเนินการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนา จ.นครราชสีมา ไปพร้อมๆ กัน
โดยมี นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมฯ และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น – ผู้แทนฯ ทั้ง 333 อปท. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 8 ภาคีเครือข่าย เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ