อัพสกิลศักยภาพผู้บริหาร ส.อบจ.โคราช ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ที่ โรงแรมสตาร์เวลล์บาหลี อ.เมือง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. นครราชสีมา เปิดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา หลักสูตร การพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ในการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่อนาคต การสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว โดยนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน ต่อไป
โดยมี นายพัฒฑิพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์ รองนายก อบจ., นายเลิศชัย ธนประศาสน์ รองประธานสภา อบจ., นายสมพร จินตนามณีรัตน์ รองประธานสภา อบจ. พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา, หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากร อาจารย์พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ ผู้ช่วย ผอ.เทคโนธานี ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้ความรู้ตลอดการอบรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ