“อาชีพเลี้ยงไส้เดือน” สร้างงาน สร้างรายได้
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา จัดอบรมการเลี้ยงไส้เดือนและการผลิตสารปรับปรุงดินจากมูลไส้เดือนให้แก่ประชาชนชาว อ.พิมาย ขึ้น ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตย ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย ได้รับเกียรติจาก #นายพัฒฑิพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และเป็นการพัฒนาอาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับ ไปสร้างเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
โดยมี นายสมบูรณ์ นิยมไร่ ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1, นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2, นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อ.เมือง เขต 2, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพื้นที่ อ.พิมาย และ เจ้าหน้าที่ อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วม
ขอบคุณ นายธรรศนรินทร์ แก้วสัจจาวัฒนา และคณะ วิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม และ ขอขอบคุณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตย เอื้อเฟื้อสถานที่ในการอบรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ