วันพุธที่ 31 มกราคม 2567
ฝ่ายจัดการมูลฝอย ได้มีการลงพื้นที่สำรวจและให้คำแนะนำการจัดการของเสียอันตราย การคัดแยกขยะในชุมชนและยังได้ให้ความรู้คำแนะนำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตอำเภอโนนแดง และอำเภอสีดา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ