เชิดชูเกียรติ อสม. ขามสะแกแสง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ที่หอประชุมโรงเรียนขามสะแกแสง #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้อาสาปฏิบัติงานด้านการให้บริการสาธารณสุขในชุมชน
โดยมีว่าที่ร้อยตรีพรสรร อุ่นบรรเทิง นายอำเภอขามสะแกแสง เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพรเทพ ศิริโรจนกุล สส.นครราชสีมา เขต 16, น.ส.ปิยะนุช ยินดีสุข สส.นครราชสีมา เขต 7, นายชวาล พัฒนกำชัย ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง, นายนิติพัฒน์ พิมพ์เจริญวงศ์ สสอ., นายวิกร วัฒนะดิฐ หน.กลุ่มงาน รพ.สต., ผอ.รพ.สต. และ อสม. เข้าร่วม
ปัจจุบัน อำเภอขามสะแกงแสง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ที่ถ่ายโอนภารกิจมาอยู่ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ซึ่งได้มีการประสานงานและทำงานร่วมกันกับพี่น้อง อสม. ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ