เดินหน้า “รุ่นที่ 2” ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนางาน พัฒนาคน!!
วันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ สถานปฏิบัติธรรม บ้านธรรมะชาติ อ.วังน้ำเขียว #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อคุณภาพการปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตบุคลากรในสังกัด อบจ.นครราชสีมา รุ่นที่ 2 เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดฯ มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างให้บุคลากรเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นเข็มทิศนำชีวิต ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
การอบรมฯ รุ่นที่ 2 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567 เน้นการบรรยายเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการปฏิบัติงานตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนา, การฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน และการนำไปสู่ความสำเร็จในงาน ที่สำคัญผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำหลักธรรมคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข โดยพระอาจารย์สมยศ ติสฺสวํโส ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ พระวิทยากรตลอดระยะเวลาการอบรม
โดยมี พระอาจารย์สมยศ ติสฺสวํโส ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ พระวิทยากรการอบรมในครั้งนี้

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ