เติมเต็มคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางกับบ้านหลังใหม่ที่ได้รับการปรับสภาพฯ
วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., น.ส.นงนุช เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 2, นางณภัทร์ศรัญญ์ เพศประเสริฐ ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 4 และ นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, นส.นันท์นภัส แนมขุนทด หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ฯ และ นางจิดาภา แหนกลาง หน.ศูนย์ประสานงานฯ อ.ปากช่อง นำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ส่งมอบบ้านตาม “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง” และเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย ในเขตพื้นที่อำเภอปากช่อง โดยมี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ, รพ.สต., หน่วยงานเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม. ร่วมรับมอบ
#หลังที่1 ต.จันทึก นายไพรัช ดาวดอน ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
#หลังที่2 ต.โป่งตาลอง น.ส.ทองสุข ดีตะขบ ผู้พิการทางการได้ยิน
#หลังที่3 ต.วังกะทะ นายแดง วงละคร ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
ในปีงบประมาณ 2566 มีคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ อ.ปากช่อง ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัยฯ จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย โดยบ้านที่ได้รับการปรับสภาพฯ ทั้ง 9 หลังนี้ ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจกันในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นสามพี่น้องท้องถิ่น อบจ. เทศบาล อบต. หน่วยงานภาครัฐ – ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ จนทำให้บ้านที่ได้รับการปรับสภาพฯ มีสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมให้ผู้ที่ได้รับโอกาสได้อยู่อาศัยอย่างสะดวกสบาย และอบอุ่นในบ้านหลังใหม่

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ