#นายกหน่อย เปิดงานอบรม อพ.สธ. แก่ อปท. 333 แห่ง
สร้างฐานทรัพยากรท้องถิ่นเข้มแข็ง
วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ที่ โรงแรมรายาแกรนด์ #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมสัมมนาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ให้แก่ อปท.ในจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 2 จำนวน 13 อำเภอ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ให้เกิดความรัก หวงแหน และอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นของตน สร้างแนวทางการดำเนินงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาต่อไป
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., นายอาคม หาญสงคราม คณะที่ปรึกษานายก อบจ. ด้านการศึกษา, นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ ผอ.สำนักช่าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรที่รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรม
ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และเทศบาลตำบลโคกกรวด ที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ