เปิดบ้านดอนไพล (Open House 2024) ปีการศึกษา 2567
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม อ.โชคชัย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมาเป็นประธานงาน “เปิดบ้านดอนไพล (Open House 2024) ปีการศึกษา 2567” เพื่อนำเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เสริมหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศให้นักเรียน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรขนมอบ และหลักสูตรดนตรีพื้นบ้าน(โปงลาง) และหลักสูตรบูรณาการ “ข้าว” ที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังได้มอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้กับนักเรียนชั้นมัธยมต้น – มัธยมปลายในสังกัด อบจ. นครราชสีมา
โดยมี นายพิชาญ ตราผักแว่น นายอำเภอหนองบุญมาก, นายซ้าย ผลกระโทก ส.อบจ.อำเภอโชคชัย, นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ.อำเภอหนองบุญมาก, นายอาคม หาญสงคราม คณะที่ปรึกษานายก อบจ., นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษาฯ,นายกันต์พงษ์ อิ่มจิตรจรัส ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนดอนไพลพิทยาคม ,นายธงชัย เมืองกระโทก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ, ผู้นำท้องถิ่น, คณะคุณครูและนักเรียน ร่วมรับฟัง

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ