เปิดศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือผู้พิการ ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี
วันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. นครราชสีมา เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือคนพิการ ต.สระว่านพระยา เพื่อให้บริการซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามที่คนพิการร้องขอ เนื่องจากที่ผ่านมายังขาดศูนย์บริการซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องช่วยเมื่อมีปัญหา การซ่อมด้วยตัวเองอาจไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความยากลำบากของคนพิการ อีกทั้งเพื่อยกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการเหลื่อมล้ำ และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ จึงได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือคนพิการตำบลสระว่านพระยาขึ้นมา
โดยมี นางนงลักษณ์ บุญวาสนา ส.อบจ. อ.ครบุรี เขต 1, นายสุชชัพ ชีระชลสุข ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2, นายศศวัต ตันติกุล ปลัดอำเภอ, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, นายชูชาติ ยางนอก นายก อบต.สระว่านพระยา, หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้าน อสม. ผู้พิการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ