เปิดสถานศึกษาปลอดภัย รุ่นที่ 7
พร้อมตรวจเยี่ยม รพ.สต. บ้านแปรง
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา สังกัด อบจ.นครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ตามโครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน รุ่นที่ 7 ให้กับครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยทั้งในและนอกสถานศึกษา ปฏิบัติตามกฎจราจรที่ถูกต้อง
ในวันเดียวกันนี้ รองนายก อบจ. ยังได้เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแปรง สังกัด อบจ.นครราชสีมา อีกด้วย
โดยมี นายเจษฎา พิทยาภรณ์ส.อบจ.อำเภอด่านขุนทด เขต 1, นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ส.อบจ.อำเภอด่านขุนทด เขต 2, น.ส.โชติวรรณ แพนไธสง ผอ.รร.มัธยมประดู่วัฒนา, น.ส.จิราภรณ์ เพชรทัต ผอ.รพ.สต.บ้านแปรง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ. คณะครูและนักเรียน เข้าร่วม