เปิดโลกทางการศึกษา “Open House 2024”
รร.กีฬา อบจ.นครราชสีมา (โตนดพิทยาคม)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ โรงเรียนกีฬา อบจ.นครราชสีมา (โตนดพิทยาคม) อ.โนนสูง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ NRPAOSS Sustainable Development Sports Team “Open House 2024” ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผ่านผลงานการจัดกิจรรมที่ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการต่อยอดด้านการเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และมุ่งสู่อาชีพในฝันในอนาคต
โดยเฉพาะด้านกีฬา ซึ่ง รร.โตนดพิทยาคม เปลี่ยนชื่อมาเป็น รร.กีฬา อบจ.นครราชสีมา (โตนดพิทยาคม) เป็น รร.กีฬา แห่งแรกในสังกัด อบจ. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านกีฬา ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้นักกีฬาได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีทักษะ กระบวนการด้านกีฬาอย่างเต็มความสามารถ ภายใต้หลักสูตรการกีฬาจำนวน 6 หลักสูตร ผลักดันให้เกิดการยกระดับนักกีฬาท้องถิ่นสู่ระดับจังหวัด และระดับประเทศ อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ อบจ. พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ กีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เด็กได้รับการเรียนรู้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีการศึกษาที่ดีขึ้น ที่สำคัญเด็กจะได้เรียนในสิ่งที่อยากเรียน และได้ศึกษาต่อในสถาบันชั้นนำต่อไป
โดยมีนายสมพร จินตนามณีรัตน์ รองประธานสภา อบจ., นายสถาพร โชติกลาง ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1, นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, พ.ต.อ.สิทธิพล ทิมสูงเนิน ผกก.สภ.โนนสูง, นายกฤติพงศ์ ถวิลสุวรรณวัง นายก อบต.โตนด, นายธัญกิตติ์ ธนานวสวัสดิ์ ผอ.สถานศึกษากีฬา อบจ.นครราชสีมา (โตนดพิทยาคม) พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ