“เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน”
วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมาหน่อย เป็นประธานเปิดอบรมและศึกษาดูงานแกนนำด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ นำความรู้ และประสบการณ์พัฒนา “บุคคล” ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ “แกนนำด้านสุขภาพ” ในชุมชน สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ในพื้นที่ต้นแบบด้านสาธารณสุข ณ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง
โดยมี นายจำเริญ เปล้ากระโทก นายก อบต.หนองบัวศาลา ผู้ดำเนินงาน, นายประเดิม จงแก้ว รองนายก อบต.หนองบัวศาลา, นางหทัยรัตน์ เปล้ากระโทก ประธานกลุ่มสตรี ต.หนองบัวศาลา พร้อมด้วย รองผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, อสม. และพี่น้อง ต.หนองบัวศาลา เข้าร่วม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตาคง

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ