เพิ่มความรู้ และประสบการณ์
พัฒนาศักยภาพประชาชน อ.ปากช่อง
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง อ.ปากช่อง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดอบรมการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน จำนวน 540 คน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ และบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ชุมชนของตนเองได้
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ. นครราชสีมา, นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ ส.ส. จ.นครราชสีมา เขต 14, นายณัฎฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย เลขานุการสภาฯ, นางณภัทร์ศรัญญ์ เพศประเสริฐ ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 4 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จนท.ศูนย์ประสานงาน และประชาชนอำเภอปากช่อง ร่วมพิธี
ขอขอบคุณวิทยากร นายรุ่งโรจน์ วรชมพู ที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ