เมื่อประชาชนประสบภัย “นายก หน่อย” ไม่นิ่งนอนใจ
มอบความช่วยเหลือพร้อมให้กำลังใจในทุกพื้นที่
วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
จุดที่ 1 ที่เทศบาลตำบลพุดซา อ.เมือง มอบเงินช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น สร้างขวัญและกำลังใจให้ประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 20 ครัวเรือน เป็นจำนวน 76,730 บาท ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ อบจ.นครราชสีมา
โดยมี นายธีรวีร์ มิตรสูงเนิน ส.อบจ.อ.เมือง เขต 6, นางภัทริกา มากเมือง ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ, นางบุญสุดา แก้วกระจาย หน.สำนักปลัด อบจ., นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายก ทต.พุดซา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ทต.พุดซา, ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วม
จุดที่ 2 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า อ.สูงเนิน มอบเงินช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย ในเขตพื้นที่ ต.โนนค่า จำนวน 11 ครัวเรือน เป็นเงิน 75,638 บาท และ มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในเขตพื้นที่ ต.บุ่งขี้เหล็ก จำนวน 1 ครัวเรือน เป็นเงิน 49,500 บาท ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ อบจ.นครราชสีมา
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา, นายธีรวีร์ มิตรสูงเนิน ส.อบจ.อ.เมือง เขต 6, นางภัทริกา มากเมือง ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ, นางบุญสุดา แก้วกระจาย หน.สำนักปลัด อบจ., นางพรรณี เสรีอัจฉริยะกุล นายก อบต.โนนค่า, นายมงคล บัตรสูงเนิน นายก อบต.บุ่งขี้เหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต., ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ